Privacystatement

Mijn gegevens als vrijgevestigde psychiater:

Naam: B.J.F. (Bastiaan) Meyers

Naam Praktijk: Psychiatriepraktijk Meyers

Website: www.psychiatriepraktijkmeyers.nl

Vestigingen praktijk: Kraanvogellaan 13b, gezondheidscentrum de Lage leun in Engelen en Korte Steigerstraat 12b in Zaltbommel

Kvk registratie nummer: 30283815 op naam van BJF Meyers, psychiater

BIG registratie nummer: 19052596201

 

Inleiding:

Psychiatriepraktijk Meyers (hiermee wordt bedoeld de persoon van dhr BJF Meyers, psychiater) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens psychiatriepraktijk Meyers van uw verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:

1-            Cliënten/Patiënten

2-            Supervisanten leertherapie

3-            Alle andere personen die met psychiatriepraktijk Meyers contact opnemen, van wie  psychiatriepraktijk Meyers  persoonsgegevens verwerkt.

 

 

Persoonsgegevens

Psychiatriepraktijk Meyers verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

 

1-            Gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) of andere persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, BSN nummer), administratieve gegevens (b.v. zorgverzekering, naam huisarts);

2-            Gegevens die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers, bijvoorbeeld huisarts of andere medisch specialisten;

3-            Eventuele video- of audio- opnames die tijdens de sessies gemaakt kunnen worden. Deze worden na gebruik voor het doeleinde dat, expliciet met de betrokkene besproken wordt, vernietigd.

4-            Eventuele schrijf- en behandelopdrachten op beveiligde omgeving van e-health.

 

 

Doeleinden van verwerking

 

1-            Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en als declaratie voor verrichte werkzaamheden.

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat psychiatriepraktijk Meyers een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijk en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en het beloop van behandelingen.

Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die psychiatriepraktijk Meyers elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist of het ziekenhuis met uw toestemming heeft gevraagd. Met uw toestemming wordt een verslag over uw behandeling verstuurd naar uw verwijzer (vaak is dit de huisarts of een andere medisch specialist).

 

2-            Het onderhouden van contact over de afspraken en communicatie gedurende de behandelingen.

 

3-            Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt voor de financiële administratie en declaratie aan de zorgverzekeraar gebruikt.

 

 

Verwerkers

Psychiatriepraktijk Meyers heeft met alle verwerkers van persoonsgegevens, zoals leverancier elektronisch medisch dossier, leverancier online vragenlijsten en e-health programma een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

 

Beveiliging van gegevens

Psychiatriepraktijk Meyers zorgt door technische en organisatorische maatregelen er voor dat uw gegevens worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Psychiatriepraktijk Meyers verstrekt gegevens uit uw dossier aan andere hulpverleners, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

 

Psychiatriepraktijk Meyers gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden, dan hierboven is aangegeven. Indien dat wel het geval is, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn als uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

 

Psychiatriepraktijk Meyers heeft alleen cliënten in behandeling die 18 jaar of ouder zijn. Mocht er in kader van specifieke situaties of behandelingen nodig zijn om ook de persoonsgegevens van minderjarigen (officieel zijn het personen jonger dan 16 jaar) te verwerken, wordt dat enkel en alleen gedaan met schriftelijke toestemming van de ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaren van gegevens

Psychiatriepraktijk Meyers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychiatriepraktijk Meyers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen.

  1. Medische gegevens: ten minste 10 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wat uw rechten hierin zijn, kunt u lezen onder het kopje rechten.

 

 

Rechtsgrond

Psychiatriepraktijk Meyers verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsmatigheid van de werking op basis van toestemming voor de intrekking;
  2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundig behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  4. Of een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens (met toestemming van de betrokkene) voor het uitnodigingen voor een bijeenkomst.

 

Rechten

U hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychiatriepraktijk Meyers door een e-mailbericht te sturen naar info@psychiatriepraktijkmeyers.nl

Psychiatriepraktijk Meyers beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Psychiatriepraktijk Meyers onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan Psychiatriepraktijk Meyers met twee maanden verlengen indien de situatie daartoe aanleiding geeft. Psychiatriepraktijk Meyers zal u in dat geval informeren.

 

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychiatriepraktijk Meyers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychiatriepraktijk Meyers, door een e-mailbericht te sturen naar info@psychiatriepraktijkmeyers.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan kunt zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

Zie voor nadere informatie over het privacybeleid rondom het bezoeken van de website: www.psychiatermeyers.nl ‘privacybeleid’.

Psychiatriepraktijk Meyers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

 

 

Wijzigingen privacystatement

Psychiatriepraktijk Meyers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychiatriepraktijk Meyers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Voor vragen over dit privacystatement kunt u contact opnemen met Dhr B.J.F.Meyers, op info@psychiatriepraktijkmeyers.nl